سایت به نشانی http://feyz.kaums.ac.ir انتقال داده شد.

لطفا فقط از پایگاه جدید استفاده نمایید. اطلاعات و مقالات وارد شده در این سایت دیگر بررسی نخواهند شد.

   [Home ]     [ فارسي ]  
KAUMS Journal ( FEYZ ) awt-yekta مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
:: Volume 15, Number 4 (Quarterly 2011) ::
Back to browse issues page 2011, 15(4): 366-373
XML Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals Print

Persian Abstract
Author(s): Abbas Bahrami *, Hosain Akbari, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mitra Hannani , Yadolah Ramezani
Kashan University of Medical Sciences , bahrami_a@kaums.ac.ir
Study Type: Research | Subject: General
Article abstract:

Background: Job stress, the most important factor in reducing organizational productivity and the cause of psychosomatic disorders, today is more prevalent among the healthcare staff. Therefore, the aim of the present study was to assess the level of job stress among the nursing staff of Kashan hospitals during 2009.

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 190 nurses of Kashan hospitals using the Osipow questionnaire consisted of two parts: demographic data and six stress-inducing work roles (role overload, role insufficiency, role ambiguity, role boundary, responsibility and physical environment). In addition, job stress was divided into four (subnormal, normal, moderate and severe) levels.

Results: Results indicated that the 95.3% of nursing staff were found to have a normal level of job stress. No significant relationship was seen between the job stress and gender; however, there was a significant relation between the role insufficiency, role boundary, responsibility and physical environment and gender. Moreover, no significant relationship was found between the job stress and some factors (e.g. age, education, marital status, income and type of hospital). The most frequent job stressors among the men and women were responsibility (90.2%) and role ambiguity (40.9%), respectively.

Conclusion: Role ambiguity, responsibility and workload are the major sources of stress among the nursing staff.

KeywordsJob stress, Hospital, Osipow job stress questionnaire, Nurse,
Full text [PDF 206 kb]
* Corresponding Author Address: Department of Occupational Health, Faculty of Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan,
How to cite this article
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Bahrami A, Akbari H, Mousavi S, Hannani M, Ramezani Y. Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals . KAUMS Journal ( FEYZ ). 2011; 15 (4) :366-373
URL http://feyz.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-176-834&slc_lang=en&sid=1
Send email to the article author

Add your comments about this article
Your username or email:

Write the security code in the box >
 
Back to browse issues page Volume 15, Number 4 (Quarterly 2011)
مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.55 seconds with 693 queries by AWT YEKTAWEB 2633